OWH

Informacje ogólne

Wszystkie dane dotyczące wykonania, ciężaru i wymiarów są danymi przybliżonymi i nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i ulepszeń bez wcześniejszej zapowiedzi. Zwroty maszyn lub ich części będą przyjmowane jedynie za uprzednim pisemnym porozumieniem. Zwracane maszyny i ich części muszą znajdować się w nienagannym stanie.
  • Przy zwrocie towaru potrącamy 15% wartości pierwotnej ceny zakupu.
  • Zwrot towaru odbywa się na koszt nadawcy (klienta).

Zawarcie umowy

Do zawarcia umowy dochodzi dopiero przez potwierdzenie zamówienia przez naszą firmę.

Ceny i warunki płatności

Potrącenia skonta są niedopuszczalne, dopóki nie są zapłacone wymagalne zobowiązania z tytułu pozostałych faktur. Koszty dyskonta, koszty windykacji i wszystkie pozostałe koszty ponosi klient. Ceny są cenami loco fabryka bez opakowania, o ile nie uzgodniono inaczej. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w uzgodnionych terminach płatności; płatność powinna być dokonana w terminie 30 dni od wystawienia faktury bez potrąceń, o ile nie ustalono inaczej. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności z powodu dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub innych nieuznanych przez nas roszczeń wzajemnych.

Dostawca zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu dostawy do momentu uregulowania wszystkich jego należności przysługujących mu od zamawiającego z tytułu stosunków handlowych łącznie z zawartymi w przyszłości umowami. Obowiązuje to również wtedy, gdy pojedyncze lub wszystkie należności dostawcy zostały ujęte w bieżącym rachunku, a saldo zostało wyprowadzone i uznane. W przypadku sprzecznego z umową zachowania zamawiającego, a w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, dostawca jest uprawniony do odebrania przedmiotu dostawy po upomnieniu, a zamawiający jest zobowiązany do jego wydania.

Wysyłka

Ewentualne szkody transportowe muszą zostać stwierdzone w obecności świadków (spedytorów) lub rzeczoznawców. W przypadku szkód powstałych podczas załadunku i transportu, które nie zostały zgłoszone niezwłocznie, spedytor nie przejmuje za nie odpowiedzialności. Dostawa odbywa się loco fabryka, o ile potwierdzenie zamówienia nie stanowi inaczej. Nasza dostawa uważana jest za wykonaną w momencie przekazania towaru przewoźnikowi lub spedytorowi. Załadunek i wysyłka odbywają się we wszystkich przypadkach na ryzyko kupującego, również w przypadku dostawy „franco odbiorca” wzgl. „franco miejsce przeznaczenia”, „fracht zapłacony do...” itp. Akcesoria bez podania udziału we frachcie traktowane są na zasadzie „loco fabryka”, o ile nie są dostarczane przy zakupie nowej maszyny.

Terminy dostawy i zwłoka w dostawie

Termin dostawy rozpoczyna swój bieg z dniem ostatecznego potwierdzenia zamówienia, jednakże nie przed całkowitym wyjaśnieniem wszystkich szczegółów dotyczących przewidzianego do realizacji zamówienia. Nie przejmujemy odpowiedzialności za opóźnione lub niezrealizowane dostawy i usługi przez naszych poddostawców.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na wyprodukowane przez niego produkty na okres 12 miesięcy od daty wystawienia faktury, za wyjątkiem produktów dokupionych, takich jak np. wały przegubowe, łożyska kulkowe, pasy zębate itd., w stosunku do których obowiązują klauzule gwarancji poszczególnych producentów. Podczas okresu gwarancji producent zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany tych części, które uznane zostaną przez Dział Techniczny producenta za części objęte gwarancją. Koszty robocizny i transportu są wykluczone. Gwarancja nie obejmuje urządzeń:
  • w których dokonano zmian,
  • które były użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • które mimo uszkodzenia były nadal używane.
Producent nie przejmuje na siebie odpowiedzialności za koszty towarzyszące związane z urządzeniami objętymi gwarancją, takie jak np. utrata zarobku, szkody pośrednie itd. Ze względów księgowych wszystkie części zamienne wstawiane są do rachunku w momencie wysyłki. Dotyczy to również części objętych gwarancją. Po uznaniu wniosku gwarancyjnego wystawiana jest nota uznaniowa. Zamawiający zobowiązany jest odesłać uszkodzone części do zakładu na swój koszt.
Złóż teraz zapytanie